top of page

New sewing machine class "Aqua"

Finally, We opened new class making bag by useing sewing machine.

For people who is interested to learn sewing machine skill, let's start with Aqua!


Aqua design is extremely multipurpose since you can put a lot of stuff

but also fasionable with two nappa leathers color around pocket part.


กระเป๋าอควา กระเป๋าชอปเปอร์แบคเอาใจคนชอบพกของเพราะควาใบนี้ ทุกท่านสามารถใส่ของกันได้อย่างจุใจ โดยกระเป๋าใบนี้ ทุกท่านจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องจักรเย็บหนัง

พร้อมเทคนิคดีๆ เพราะให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถเลือกสีหนังด้านนอกได้ถึงสองสีตามสไตล์ของคุณComments